About US

          บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จำกัด โดยรวมกลุ่มวิศวกรผู้ที่ มีความสามารถและชำนาญงานในด้านนการออกแบบระบบเน็ตเวอร์ค และ งานติดตั้งระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารรวมถึงการจัดการ แก้ไขปัญหาในโครงการต่าง ๆ ทางด้านการสื่อสารของระบบเน็ตเวอร์ค โทรคมนาคม เช่น ระบบแลน ระบบแวน ระบบใยแก้วนำแสง ระบบไฟฟ้า ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบโทรศัพท์ภายใน ระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภายในอาคารและภาคนอกอาคาร บริษัท คอมพ์แคสฯ ได้มีส่วนร่วมในโครงการใหญ่ ๆ หลายโครงการ ทั้งทางภาครัฐและทางภาคเอกชน จนเป็นที่ยอมรับจากหลาย ๆ หน่วยงานด้วยกัน

        ดังนั้นทาง บริษัท คอมพ์แคสฯ จึงมีนโยบายมุ่งมั่น ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านบริการให้ได้มากที่สุด เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต  และสิ่งสำคัญที่บริษัท คอมพ์แคสฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจก็คือ คุณภาพด้านการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  และเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นในสิ่งที่ได้รับ  ทั้งนี้ บริษัทคอมพ์แคสฯ มีส่วนในความรับผิดชอบ  ดูแลและรับประกันคุณภาพให้แก่ลูกค้าด้วยใจ….บริษัท คอมพ์แคส

ธุรกิจหลัก ออกแบบและติดตั้ง / Design & Installation

1.ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Local Area Network : LAN)

2.ระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic System)

3.ระบบโทรศัพท์ (Telephone System: PABX)

4ระบบไฟฟ้ากำลัง (Power System)

ระบบควบคุมประตู (Access Control System)

6.ระบบบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงาน (Time Attendance System)

7.ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television: CCTV)

ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (Master Antenna Television System: MATV)

10.ทดสอบระบบสายแลน และสายใยแก้วนำแสง (Test LAN and Fiber Optic System)

11.บริการดูแลระบบและแก้ไขปัญหาหลังการติดตั้ง (Service and Maintenance System)